Vďaka Európskemu roku železnice upriami tento rok Európska komisia pozornosť celej Európy práve na železnicu. Železničná doprava hrá dôležitú úlohu pri plnení cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, a teda aj v rámci Európskej zelenej dohody. Železničná doprava v EÚ je zodpovedná iba za 0,4 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou.

V procese hodnotenia bol potvrdený prínos projektu k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a princípov Global Compact.

Svet sa spája a stáva sa čoraz viac prepojeným miestom. Región Twin-City zahŕňajúci mestá Viedeň a Bratislava, a teda aj európska sieť železníc, sa spoja so železničnou sieťou v Ázii. Celá Európa tak dostane príležitosť stať sa súčasťou prepravného systému budúcnosti.

Ďalšia fáza posudzovania uskutočniteľnosti projektu nového železničného nákladného koridoru medzi Európou a Áziou bola na Slovensku a v Rakúsku oficiálne spustená 15. novembra 2018. Vecne príslušné ministerstvá oboch krajín prijali žiadosti, ktoré sú potrebné na zavŕšenie procesu posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie.

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input